Members of SETI.Germany

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) [SG-FC] hl 1,073,626 3,170.40 Germany
2) aendgraend [Founder] 54,980 522.37 Germany
3) Roadranner 14,199 482.47 Germany
4) Rolf 11,595 170.67 Germany
5) [SG] blAckmAmbA 9,749 0.09 Germany
6) 9,452 306.27 Germany
7) newman 5,693 0.01 Germany
8) wr0VAAZ5kh 2,851 0.03 International
9) XprCon0BJc 2,282 0.00 Germany
10) YbE5GP2jkB 2,268 50.18 Germany
11) Matthias Lehmkuhl 1,984 56.72 Germany
12) S4LB9Iz6Ev 822 11.61 International
13) WYbZJgIgl8 594 4.13 Germany
14) dMi8BvHzAE 107 5.14 Russia
15) WPYmJxbfZF 58 0.09 Germany
16) AA8JnOv8eI 5 0.08 Germany
17) NPFXbCfWwG 5 0.09 Germany
18) hajusi 3 0.08 Germany
19) TJxioqIlf0 0 0.00 International
20) valigholami 0 0.00 United States
Next 20